cze
6
2012
.NET // WatiN

WatiN - nie zamykanie przeglądarki po każdym teście

W poprzednim poście napisałem, że ostatecznie jako rozwiązanie do testów automatycznych Web w naszym systemie wybrałem WaiN. Zacząłem więc pisać testy i od razu uwidocznił się pierwszy problem. Otóż standardowy wzorzec zakłada odpalenie przeglądarki, zrobienie testu i jej zamknięcie czyli:

using (var browser = new IE("http://perszewski.pl"))
        {
          // Rób test
        }

W przypadku większej ilości testów każdorazowe odpalanie IE i jego zamykanie zaczyna znacząco wydłużać czas testów. Pasowało więc wymyśleć sposób na to, żeby przeglądarkę odpalić przy pierwszym teście a zamknąć po ostatnim. Rozwiązanie udało się opracować a zacząłem od stworzenia klasy statycznej, która będzie trzymała referencję do mojej przeglądarki:

public static class TestObjectBuilder
{
  private static IE _browser;

public static IE Browser
    {
      get
      {
        if (_browser == null)
        {
          _browser = new IE();
        }
        return _browser;
      }
    }

Wydaje się, że to wystarczy ale niestety nie działa :) Ponieważ poszczególne testy odpalane są w różnych wątkach to próba dostępu do zmiennej _browser z następnego testu po pierwszym kończy się rzuceniem wyjątku. Należało ten fragment kodu zmodyfikować w sposób następujący:

public static class TestObjectBuilder
  {
    private static IE _browser;
    private static string _ieHwnd;
    private static int _ieThread;

public static IE Browser
    {
      get
      {
        if (_browser == null)
        {
          _browser = new IE();
          _ieHwnd = _browser.hWnd.ToString();
          _ieThread = Thread.CurrentThread.ManagedThreadId;
        }
        if (Thread.CurrentThread.ManagedThreadId != _ieThread)
        {
          _browser = IE.AttachTo<IE>(Find.By("hwnd", _ieHwnd));
          _ieThread = Thread.CurrentThread.ManagedThreadId;
        }
        return _browser;
      }
    }
}

Tym razem poza referencją do obiektu przeglądarki trzymam również identyfikator wątku w którym została utworzona a także uchwyt jej okna. W przypadku próby dostępu z innego wątku niż ten, w którym została stworzona następuje podpięcie pod istniejący wątek (WatiN udostępnia przydatną metodę AttachTo) i aktualizacja identyfikatora wątku. Wykorzystanie tej metody jest już proste, w każdym teście na początku jest otrzymywany obiekt typu IE w ten sposób:

IE browser = TestObjectBuilder.Browser;

Testy nie martwią się cyklem życia tego obiektu, tylko go wykorzystują. 

Po wykonaniu wszystkich testów pasuje zamknąć otwartą cały czas przeglądarkę. Jest to realizowane przez kolejną metodę statyczną:

public static void CleanUp()
    {
        var p = Process.GetProcessesByName("iexplore").Where(w => w.MainWindowHandle.ToString() == _ieHwnd).FirstOrDefault();
        if (p != null)
        {
          p.Kill();
        }
    }

Jak widać sposób jest brutalny ale skuteczny :) Wołanie CleanUp następuje w klasie bazowej testów:

[AssemblyCleanup]
    public static void CleanUp()
    {
      TestObjectBuilder.CleanUp();
    }

Opisane metody działały w naszym przypadku bez zarzutu, nie było problemów z odpaleniem czy też zamknięciem IE. W następnym odcinku powiem jak udało się poradzić z nieszczęściem Pop-Upów :)